Użytkownik:   
Hasło:
 
Pamiętaj mnie          
Zapomniałem hasła »
Nowy użytkownik » 

  CzarterMazury.pl » Newsy » Zbli?aj? si? 21 Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA.

Zbli?aj? si? 21 Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA.

Data: 2009-03-04

Targi Wiatr i WodaW dniach 12-15 marca br. w Warszawskim Centrum EXPO XXI tradycyjnie ju? spotkaj? si? przedstawiciele bran?y i mi?o?nicy sportów i rekreacji na wodzie z Polski i z zagranicy. Otwarcie targów – z udzia?em przedstawicieli patronów honorowych – odb?dzie si? w czwartek 12 marca o godz. 12.00.

Targi WIATR i WODA s? najwi?ksz? i najstarsz? w Polsce imprez? wystawiennicz? bran?y sportów wodnych i rekreacji. Odbywaj? si? od blisko 20 lat a od trzech lat maj? swoj? nadmorsk? edycj? na wodzie w Gdyni. Targi WIATR i WODA s? miejscem spotka? bran?y i sympatyków ?eglarstwa, jachtingu motorowego, kajakarstwa oraz nurkowania z Polski i ze ?wiata. Impreza jest cz?onkiem IFBSO – mi?dzynarodowej organizacji zrzeszaj?cej wiod?ce na ?wiecie targi ?eglarskie.

Rekordowa ekspozycja – ponad 100 ?odzi na targach!
W tym roku amatorzy sp?dzania czasu nad wod? obejrz? produkty blisko 340 firm z kraju i zagranicy – Brazylii, Grecji, Niemiec, Egiptu, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn, Szwecji, W?gier, W?och, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Zaprezentuj? si? polskie i zagraniczne stocznie jachtowe, firmy oferuj?ce sprz?t i akcesoria ?eglarskie, sprz?t motorowodny, sprz?t asekuracyjny i ratunkowy, odzie? turystyczn?, sportow? i rekreacyjn?. B?d? równie? organizatorzy czarterów, regat, wyjazdów szkoleniowych i turystycznych oraz media.

Niewiele wy?sza (a jednak!) liczba wystawców ni? w ubieg?ym roku nie oznacza, ?e wszechobecny kryzys omin?? bran?? sportów wodnych. Jesie? i zima przynios?y znaczne os?abienie koniunktury. W tej sytuacji to w?a?nie w Targach WIATR i WODA zarówno my organizatorzy, jak i Wystawcy pok?adaj? nadzieje na o?ywczy powiew wiosny – wysok? frekwencj? zwiedzaj?cych i pierwszych w tym roku krajowych klientów – mówi Jacek Oryl – dyrektor Targów WIATR i WODA, prezes zarz?du Murator EXPO. Tegoroczna edycja targów wyró?nia si? inn? ni? dotychczas struktur? wystawców i prezentowanych produktów. Zanotowali?my du?y wzrost wystawianych ?odzi ?aglowych i motorowych – co ?wiadczy o powa?niejszym ni? dotychczas potraktowaniu polskiego rynku przez firmy nastawione dotychczas na eksport, odnotowali?my tak?e stosunkowo wysoki odsetek firm, które bior? udzia? w targach po raz pierwszy. Nie wystawi si? niestety kilka znanych polskich firm, które od lat go?cili?my na Targach WIATR i WODA – widomy znak kryzysu, który dotkn?? bran??. Targi WIATR i WODA to precyzyjny barometr sytuacji rynkowej. Mamy nadziej?, ?e tegoroczne - rozpoczynaj?ce trzeci? dziesi?tk? - Targi WIATR i WODA po raz kolejny przynios? satysfakcjonuj?ce wyniki – co b?dzie dobr? prognoz? na dalsz? cze?? roku - dodaje Jacek Oryl.

Jachty ?aglowe, motorówki, RIB-y, silniki i osprz?t

Na tegorocznych Targach WIATR i WODA mo?na b?dzie zobaczy? ponad 100 jednostek p?ywaj?cych (w tym premiery!) – ?odzie motorowe, jachty ?aglowe oraz ?odzie hybrydowe.

W segmencie jachtów motorowych z ca?? pewno?ci? zachwyt w?ród zwiedzaj?cych wzbudzi najwi?ksza prezentowana w historii Targów WIATR i WODA 13-metrowa ekskluzywna ?ód? motorowa Azimut 43 Fly, któr? poka?e firma Power Boats Poland. Azimut to rodzinna, pi?knie stylizowana jednostka wyposa?ona w dwa silniki Cummins QSB 5.9 o ??cznej mocy 850 KM. Przestronna i ergonomiczna kabina wyposa?ona jest w komfortowy salon, aneks kuchenny z jadalni? oraz dwie kabiny sypialne.

Stocznia AK Yacht Service zaprezentuje jednostk? Trend 27. To swego rodzaju barka, pozwalaj?ca na skuteczne przemieszczanie si? po ró?norakich akwenach. Sylwetka jachtu, nawi?zuj?ca do klasycznych jachtów motorowych sprawia, ?e ?ód? ma charakter ponadczasowy. Dzi?ki niedu?ej szeroko?ci (2,8m), niewielkiemu zanurzeniu (40 cm)
i idealnej d?ugo?ci (8,20 m) przy jednoczesnej dobrej manewrowo?ci, uprawianie Trendem 27 turystyki rzecznej i kana?owej zarówno w Polsce jak i zagranic? dostarcza wielu pozytywnych wra?e?. Bogate wyposa?enie wn?trza pozwala ponadto na korzystanie z jednostki nawet przy niesprzyjaj?cych warunkach pogodowych.

Reprezentuj?ca polskich producentów ?odzi motorowych Stocznia Galeon poka?e nowe konstrukcje powsta?e z my?l? o krajowym rynku oraz znane ju? modele: Galeon 325 Open, Galeon 330 HT, Galeon 390 HT oraz Gali? 620 Sport.

Firma Parker Poland zaprezentuje now? ?ód? hybrydow? Parker RIB Baltic SeaSafari. Wyposa?enie tej niezwykle sprawnej 10 metrowej jednostki stanowi? 3 silniki Mercury Verado ka?dy o mocy 300 KM! ?ód? zostanie wyposa?ona w nowoczesny system nawigacyjny firmy NorthStar, ploter nawigacyjny M121 oraz radar nowej generacji Broadband o mocy 2kW. Ta super nowoczesna ?ód? z serii Baltic SeaSafari mo?e zapewni? chwile mocnych wra?e? a? 22 uczestnikom rejsu naraz. Do obs?ugi ?odzi wystarczy tylko 2 cz?onków za?ogi. Szacowana pr?dko?? jednostki wynosi w granicach 120 km/h. ?ód? wyposa?ona jest w nowoczesny radar - Navico Broadband Radar. Navico wprowadzi?o nowy rewolucyjny system radarowy inny, ni? dost?pne obecnie na rynku ?odzi rekreacyjnych. Przy u?yciu fal FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave), ta prze?omowa technologia zapewnia wy?szy poziom detekcji i separacji, ?atwo?? obs?ugi i nowy poziom bezpiecze?stwa nawigacji dla wielu rodzajów ?odzi.

Mi?o?ników skuterów z pewno?ci? zainteresuje skuter SEA – DOO oferuj?cy niesamowity komfort p?ywania, prezentowany w stoisku gda?skiej firmy Taurus.

Jak zwykle na targach WIATR i WODA silnie reprezentowana b?dzie bran?a nap?dów. Bogat? ofert? silników zaburtowych zaprezentuj?: Parker Poland (Mercury), Taurus Sea Power (Johnson i Envirude), Volvo Penta (Volvo Penta), Yamaha Motor Middle Europe BV (Yamaha), Marco Marine (Tohatsu), Pezal (Kama) oraz Twin Power (Honda).

W tym roku zmieni?y si? proporcje ilo?ci jachtów motorowych i ?aglowych prezentowanych na Targach WIATR i WODA. Jachty ?aglowe stanowi? b?d? blisko 30% eksponowanych jednostek, a nie jak dot?d mniej ni? 20%.

W?ród jachtów ?aglowych, które mo?na b?dzie zobaczy? podczas tegorocznych Targów WIATR i WODA królowa? b?dzie 14-metrowa jednostka Stoczni Delphia Jachts Kot – Delphia 47 projektu Andrzeja Skrzata. Mo?na b?dzie te? podziwia? Delphi? 33 oraz Delphi? 26 wyst?puj?c? w kraju tak?e pod nazw? Phila 780. Ten jacht zyska? wiele pozytywnych opinii w testach czasopism ?eglarskich (tak?e miesi?cznika „?agle”) oraz nominacj? do nagrody European Yacht of the Year 2009. W stoisku Stoczni Delphia Yachts Kot mo?na b?dzie tak?e zobaczy? jacht motorowy Guernsey 28.

Firma Scandinavia Yachts zaprezentuje jacht ?aglowy Scandinavia 26. To nowa jednostka do ?eglugi po wodach ?ródl?dowych i morskich dla tych, którzy ceni? sobie presti?, komfort i bezpiecze?stwo. Firma Armator Yachts poka?e znan? i cenion? przez za?ogi czarterowe niemieck? Bavari? 31 Crusier, Nautiner Yachts z Gi?ycka prezentowa? b?dzie Nautinera 30, Antila Yachts poka?e natomiast trzy jachty o numerach 22, 24 i 26.

Niew?tpliw? atrakcj? dla wielbicieli p?ywania b?dzie jednoosobowa fi?ska ?aglówka Charger Norlin Mark III, któr? zaprezentuje wy??czny dystrybutor na Polsk?, firma NORDBOAT. ?eglowanie t? jednostk? jest na tyle proste, ?e do samodzielnego p?ywania wystarczy pó?godzinny instrukta? oraz znajomo?? podstawowej teorii.

Na Targach WIATR i WODA oprócz jachtów motorowych ?aglowych i ka?dy odwiedzaj?cy znajdzie ciekaw? ofert? osprz?tu i wyposa?enia ?eglarskiego.

W stoisku firmy Harken – znanego i cenionego producenta i sprzedawcy oku? i osprz?tu ?eglarskiego znajd? si? m.in. ?o?yskowane bloki Carbo wykonane z d?ugich i wytrzyma?ych w?ókien nylonowych, które zapewniaj? szybkie wybranie i wyluzowanie liny, systemy wózków masztowych do obs?ugi grota, kabestany (tak?e nap?dzane elektrycznie i hydraulicznie) ?eglarskie dodatki i ubrania zaprojektowane dla ?eglarzy przez ?eglarzy. Firma MaJeR poka?e lekki i estetyczny stoper ZR 1014 wyró?niony podczas METS w Amsterdamie, przeno?ne toalety ekologiczne Porta-Potti czy ultra-kompaktow? regatow? link? bezpiecze?stwa Spinlock Deckware – o ponad ¼ l?ejsz? od wersji tradycyjnej. Firma Mercato Aqua Sport zaprezentuje natomiast now? seri? bloków ?o?yskowych Vidana wykorzystywanych w ?eglarstwie regatowym, hydrauliczne uk?ady sterowania, elektryczne wci?garki kotwic i kabestany South Pacyfic oraz kierownice spotykane w ekskluzywnych jednostkach – Volante Luisi.

Targowy program wydarze? towarzysz?cych

Spotkania, prelekcje i pokazy na Targach WIATR i WODA to ju? tradycja. Wzorem lat ubieg?ych i w tym roku w podczas czterech targowych dni odb?dzie si? wiele interesuj?cych wydarze? dla mi?o?ników sportów wodnych i rekreacji. Nie zabraknie te? pokazów ratownictwa, które w tym roku prezentowa? b?dzie WOPR województwa pomorskiego wraz z Grup? Ratownicz? z Psami. Podczas targów wy?wietlane te? b?d? interesuj?ce filmy dokumentuj?ce dalekie wyprawy morskie i g??binowe, regaty czy zawody sportowe.

W podwodnym ?wiecie

Mi?o?ników podwodnych przygód zaprosimy w tym roku na wiele interesuj?cych spotka? i prelekcji. Ju? w pi?tek w cyklu „Magazyn Nurkowanie poleca” fotograf Marcin Trzci?ski opowie o tajnikach fotografii podwodnej i o tym jak zbudowa? pi?kny i wyj?tkowy kadr. Tego dnia redakcja „Nurkowania” zdradza? b?dzie tajemnice wraku „ORP Grom” oraz przedstawia? relacje z „Ekspedycji Schleswig-Holstein”. W targowy weekend mi?o?nicy nurkowania b?d? mogli dowiedzie? si? wszystkiego o freedivingu oraz pozna? najlepsze bazy nurkowe w Chorwacji i Egipcie. Na targach b?dzie te? mo?na zobaczy? fragmenty ekspozycji pierwszego i jak dot?d jedynego w Polsce Muzeum Nurkowania powsta?ego przy Warszawskim Klubie P?etwonurków. Zaprezentowany zostanie m.in. skafander nurkowy typu Foka (krogulec) z bezprzewodowym telefonem podwodnym PALMA oraz he?m nurka klasycznego i telefon do obs?ugi 2 nurków pochodz?cy z lat 1930-40. Mi?o?ników morskiej przyrody Magazyn „Wielki B??kit” zaprosi do odwiedzenia niezwyk?ych mieszka?ców podwodnego ?wiata.

Meteo

Pami?taj?c tragiczne wydarzenia z 2007 roku podczas tegorocznych targów du?o uwagi po?wi?cimy meteorologii. W targowy weekend Maciej Maciejewski z Biura Prognoz Meteorologicznych w Bia?ymstoku opowie o gwa?townej burzy na Mazurach w 2007 roku okiem synoptyka oraz doradzi jak zminimalizowa? ryzyko podobnych wydarze? korzystaj?c
z dost?pnych informacji meteorologicznych. Magazyn „Jachting” zaprosi uczestników targów do udzia?u w warsztatach meteorologicznych, które poprowadzi Maciej Ostrowski.

Dzie? kajakarza

Mi?o?nicy kajakarstwa tradycyjnie spotkaj? si? na targach w sobot?. Tego dnia odb?dzie si? wiele spotka? i prezentacji przygotowanych w?a?nie z my?l? o tej grupie zwiedzaj?cych. Mo?na b?dzie zobaczy? m.in.: film Wies?awa Michalaka z wyprawy sk?adanymi kajakami na Syberii, wzi?? udzia? w dyskusji po?wi?conej zagadnieniom prawnym, które dotykaj? kajakarzy, czy pos?ucha? relacji Macieja Soczewka ze sp?ywu, który odby? si? w czerwcu ubieg?ego roku na Pojezierzu Saimaa w Finlandii.

Morze nagród

Niew?tpliwie najbardziej oczekiwanymi przez wystawców nagrodami s? Gwo?dzie Targów WIATR i WODA im. Jerzego Fijki - przyznawane przez Magazyn „?agle” oraz organizatora Targów WIATR i WODA. Jury pod przewodnictwem redaktora naczelnego Waldemara Heflicha tak?e i w tym roku oceni zg?oszone przez wystawców produkty w kategoriach: jachty ?aglowe ma?e (do 7,5 m d?ugo?ci), jachty ?aglowe du?e (pow. 7,5 m d?ugo?ci), jachty motorowe ma?e (do 7 m d?ugo?ci), jachty motorowe du?e (pow. 7 m d?ugo?ci) oraz osprz?t i wyposa?enie. Uroczysto?? wr?czenia Gwo?dzi Targów WIATR i WODA odb?dzie si? w sobot?
o godz. 15.00. Najciekawszy produkt spo?ród prezentowanych na targach wybierze tak?e - w drodze plebiscytu - publiczno??. Gwó?d? Publiczno?ci wr?czony zostanie w niedziel? o godzinie 15.00 na targowej scenie. W sobot?, tu? po wr?czeniu z?otych Gwo?dzi, Polska Izba Przemys?u Jachtowego i Sportów Wodnych przyzna nagrody za najlepsze polskie wyroby prezentowane na targach. Uczestnikom targów nagrody Z?oty Dzwon wr?czy tak?e Polski Zwi?zek ?eglarski. W sobotnie przedpo?udnie Polski Zwi?zek ?eglarski wr?czy Nagrod? Roku „B??kitny Spinaker” za osi?gni?cia w ?ródl?dowym ?eglarstwie turystycznym, w trzech kategoriach: ?ródl?dowy rejs roku, ?ródl?dowe regaty roku, ?ródl?dowa impreza roku. Tego dnia wr?czone zostan? nagrody PZ? i PTTK w Konkursie „Przyjazny Brzeg”, który premiuje nowe, przyjazne miejsca nad polskimi wodami - inicjatywy inwestycyjne i promocyjne (m.in. w zakresie budowy przystani wodnych, organizacji wypoczynku nad wod?), które realizowane s? przez gospodarzy polskich brzegów z trosk? o mieszka?ców i ?yczliwo?ci? dla turystów.

Szacowny jubilat i obiecuj?cy debiutanci

Tegoroczne Targi WIATR i WODA b?d? miejscem wyj?tkowego jubileuszu i medialnych premier. Magazyn „?agle” ?wi?tuje swoje 50 urodziny. Z tej okazji redakcja zaprosi go?ci targów na kilka ciekawych spotka? z udzia?em wyj?tkowych osobisto?ci ?eglarskiego ?wiata. W sobot? i niedziel? na targowej scenie Kapitan Joanna Pajkowska opowie o swoim samotnym rejsie non stop dooko?a ?wiata. Równie? w sobot? Mateusz Kusznierewicz i Dominik ?ycki, Mistrzowie ?wiata klasy Star opowiedz? o mistrzostwach i starcie w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. W niedziel? uczestnicy targów b?d? mieli wyj?tkow? okazj? pozna? wybitnych polskich konstruktorów. Na targowej scenie go??mi Waldemara Heflicha, redaktora naczelnego Magazynu „?agle” b?d? Jerzy Pie?niewski, Andrzej Skrzat i Jacek C?tkowski. Wydawca „?agli” zapowiedzia? przy okazji jubileuszu premier? nowego tytu?u. Na targach po raz pierwszy uka?e si? dwumiesi?cznik „Jachty Motorowe” z testami jachtów motorowych, barek i skuterów wodnych, sekcj? poradnicz? dla amatorów jachtów motorowych, reporta?ami z najwi?kszych targów czy sportowych imprez motorowodnych.

WASPAR – inaczej WAter SPorts ARena

Podczas Targów swoj? premier? mie? b?dzie tak?e nowy serwis internetowy WASPAR. Autorem strony jest firma Murator EXPO. Nowe miejsce w sieci b?dzie idealnym narzedziem dla producentów i dystrybutowrów do promocji produktów i efektywnego zdobywania klientów w trudnych czasach. Dla u?ytkowników bedzie natomiast ?ródlem cennych, kompleksowych informacji o ofercie polskiego rynku sportów i rekreacji na wodzie w kategoriach: ?odzie motorowe, ?odzie ?aglowe, ?odzie wios?owe, pontony, skutery wodne, silniki, osprz?t i dodatki ?eglarskie oraz akcesoria w?dkarskie. Oprócz prezentacji produktów polskich i zagranicznych producentów oraz dystrybutorów, w serwisie WASPAR znajd? si? te?: sekcja wyadrze? bie??cych, przepisy, recenzje, drobne og?oszenia. Nowy serwis u?atwi dokonanie wyboru sprz?tu, zaprezentuje testy jednostek przeprowadzone przez niezale?nych ekspertów. Jego podstawowe zalety to: intuicyjne menu - pozwalaj?ce na szybkie dotarcie do poszukiwanej oferty, zaawansowana wyszukiwarka - umo?liwiaj?ca znalezienie oferty odpowiadaj?cej najbardziej szczegó?owym wymaganiom, unikalny schowek – dzi?ki któremu mo?na porówna? oferty wed?ug licznych, indywidualnych kryteriów oraz kompleksowo?? - w serwisie WASPAR u?ytkownicy mog? nie tylko znale?? produkt, ale równie? sposoby na jego sfinansowanie. W stoisku serwisu WASPAR mo?na b?dzie „zwiedzi?” uruchomion? specjalnie z okazji targów stron?, zasi?gn?? porad dotycz?cych finansowania zakupu sprz?tu ?eglarskiego u doradców Murator FINANSE, zostawi? bezp?atne og?oszenie na specjalnej tablicy og?osze? WASPAR oraz wzi?? udzia? w konkursie z bardzo atrakcyjn? nagrod?, któr? jest tygodniowy czarter ?odzi? Phila 880 na Mazurach ufundowany przez firm? Forsail.

Kiedy na targi?

21 edycja Targów WIATR i WODA tradycyjnie trwa? b?dzie 4 dni. W czwartek, 12 marca od 11.00 do 15.00 wst?p na targi zarezerwowany jest dla publiczno?ci bran?owej, zaproszonych go?ci i przedstawicieli mediów, szersza publiczno?? mo?e tego dnia zwiedza? targi od 15.00 do 18.00. Nast?pnie targi mo?na zwiedza?: 13 marca (pi?tek) i 14 marca (sobota) w godzinach 10.00 - 18.00. W niedziel? 15 marca – w godz. 10.00-17.00.

Dzie? Dzieci i M?odzie?y na Targach WIATR i WODA
Pi?tek (14 marca) jest dniem otwartym dla dzieci ze szkó? podstawowych oraz m?odzie?y ze szkó? gimnazjalnych i ?rednich. Zorganizowane grupy uczniów wraz z opiekunami wchodz? tego dnia na teren targów bezp?atnie. Bezp?atny wst?p przez ca?y czas trwania targów organizatorzy gwarantuj? dzieciom do lat 12. W programie Targów nie zabraknie atrakcji skierowanych do najm?odszych mi?o?ników sportów wodnych. W ramach B??kitnego Pi?tku z NIVEA B??kitne ?agle i Magazynem „?agle” na Targach WIATR i WODA odb?d? si? konkursy z wiedzy ?eglarskiej i wiedzy regatowej, konkursy rysunkowe i zawody w wi?zaniu w?z?ów.

Jednorazowe bilety dost?pne s? w kasach targowych, w cenie: 17 z? (normalny) i 10 z? (ulgowy).

O serwisie | Regulamin | Polityka prywatności | Dla firm czarterowych | Kontakt

Jesteśmy w wyszukiwarkach:

© 2006-2018 CzarterMazury.pl