Użytkownik:   
Hasło:
 
Pamiętaj mnie          
Zapomniałem hasła »
Nowy użytkownik » 

  CzarterMazury.pl » Atrakcje turystyczne » Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk L?dowych (OKH) "Mauerwald"

 Nazwa:

Kwatera Naczelnego Dowództwa Wojsk L?dowych (OKH) "Mauerwald"

 Lokalizacja:
Mamerki k/W?gorzewa
 Opis:
Kwatera zosta?a wybudowana w odleg?o?ci 18km na wschód od kwatery Hitlera, w lesie, w.miejscowo?ci Mamerki nad Kana?em Mazurskim.

Na terenie obiektu, po prawej stronie drogi K?trzyn - W?gorzewo, jest parking niestrze?ony, gdzie mo?na zaparkowa? samochód. St?d rozpoczynamy zwiedzanie kwatery w zale?no?ci od czasu jakim dysponujemy i zainteresowania. Teren kwatery to trzy strefy: "Fritz" (Fryderyk), "Quelle" (?ród?o) i "Brigitten Stadt" (miasto Brygidy).

 

Strefa I "Quelle" (?ród?o)

Z parkingu widoczne s? du?e schrony, które stoj? przy "Zdrojowej Drodze" (Quellen Weg). Pierwszy po prawej stronie, du?y schron o wymiarach 25,0x17,7x9,0m, dobrze zachowany, to.schron szefa Oddzia?u III Obce Armie Zachód (Fremde Heere West), który zajmowa? si? badaniem si? i zamiarów przeciwnika na Zachodzie, wydzia?em kierowa? p?k. Liss. Do schronu jest wej?cie, a z korytarza do pomieszcze? wewn?trznych. Schron spe?nia? równie? rol? schronu na wypadek ataku lotniczego dla wszystkich pracowników wywiadu (wewn?trz pomieszcze? znajduje si? woda o g??boko?ci ok. 10 cm). ?ciany podwójne ?elbetowe o grubo?ci 6m. Zachowane s? klamry prowadz?ce na schron, gdzie by?o sztuczne maskowanie siatkami wykonanymi z masy plastycznej doczepionej do siatki drucianej.Obok du?o fundamentów po barakach z ceg?y oraz biuro szefa Oddzia?u III Naprzeciwko, po lewej stronie dwa schrony okryte specjalnym tynkiem maskuj?cym, sk?adaj?cym si? z trawy morskiej i betonu, co imitowa?o mech, kor? drzew itp. Pierwszy mniejszy schron typu "B", grubo?? ?cian 2m, z dobrze zachowanymi otworami strzeleckimi oraz pomieszczeniami dla za?ogi przeznaczony by? do obrony. Nast?pny po lewej stronie to stacja transformatorowa. Dalej to jeszcze jeden schron typu "B", a za nim ogromny schron gen. Wagnera i jego najbli?szego otoczenia.

Obok fundamenty baraków g?ównego kwatermistrzostwa.Skr?camy w lewo szlakiem i idziemy drog? - ulic? Nadbrze?n?.

Tu? za rozwidleniem dróg, po prawej stronie nad samym jeziorem ruiny domu gen. Wagnera - g?ównego Kwatermistrza Wojsk L?dowych (OKH). Z domu o wymiarach 20x8m zachowa?y si? fundamenty, taras z widokiem na jezioro, resztki kominka oraz piwnice, w których by?a sauna, gdzie w konspiracji spotykali si? uczestnicy spisku z 20 lipca 1944r. Szum wody zag?usza? rozmowy. Po drodze jeszcze jeden schron obronny, a dalej nad jeziorem pompownia wody stra?y po?arnej.

Dalej, po prawej stronie, znajduje si? obecnie pole biwakowe i pla?a.Obok le?niczówki Mokre mo?na przej?? przez szos? i obejrze? pocz?tek Kana?u Mazurskiego. Skr?caj?c w lewo na drog? g?ówn? po lewej stronie mijamy ruiny wartowni pó?nocnej i dochodzimy do dwóch obiektów betonowych, w których by?y urz?dzenia grzewcze obiektów tej strefy. Widoczne s? tu.rampy podjazdowe do roz?adunku materia?ów z samochodów. W pomieszczeniu zachowane postumenty po agregatach energetycznych i innych urz?dzeniach technicznych do ogrzewania. St?d idziemy do parkingu, lub przechodzimy do strefy drugiej.

 

Strefa II "Fritz" (Fryderyk)

Zwiedzanie strefy II rozpoczynamy od parkingu id?c drog? w kierunku W?gorzewa. Po przej?ciu 200 m, z prawej strony drogi, na rozwidleniu, widoczne dwa obiekty ?elbetowe centralnego ogrzewania (opisane w strefie I). Skr?camy w lewo, drog? brukow? i z lewej strony wida? schron ?elbetowy - pompownia wody i wartownia.

Po oko?o 170 m skr?camy w prawo na ulic? Le?n?. Po prawej stronie wida? wzd?u? drogi studzienki kanalizacyjne i rowy po wykopanych rurach kanalizacyjnych. Z lewej strony fundamenty baraków mieszkalnych i biurowych dla sztabów roboczych poszczególnych rodzajów wojsk oraz schron obronny.

Dochodzimy do nast?pnego schronu obronnego i przed nim skr?camy w lewo. Po oko?o 150 m nast?pny schron obronny i po nast?pnych 70 m znowu schron obronny. Skr?camy w lewo i dochodzimy do drogi g?ównej brukowanej ul. Dworcowej. U wylotu ulicy Le?nej, po przeciwnej stronie ul. Dworcowej dobrze zachowane schrony o przeznaczeniu technicznym. Pierwszy z prawej to zapasowe urz?dzenia energetyczne, zachowa?a si? du?a hala z postumentami pod agregaty. Obok komin wentylacyjny do wymiany powietrza wewn?trz. Nast?pny z lewej to schron centralnego ogrzewania dla tej strefy. Przy wej?ciu oryginalny napis: "Unbefungten eintrit verboten" - "nieupowa?nionym wst?p wzbroniony". Trzeci w lewo to stacja transformatorowa, gdzie do dzi? zachowa?y si? oryginalne napisy "Trafo" itp. Nast?pnie kierujemy si? ulic? Dworcow? do drogi g?ównej i w prawo do parkingu. Jest to najkrótszy odcinek zwiedzania strefy II.

Je?eli dysponujemy czasemi chcemy zobaczy? wi?cej to proponujemy odby? d?u?szy spacer - oko?o 1000 m.

Przy ko?cu ulicy Le?nej skr?camy w ul. Bukow? i po przej?ciu 150 m dochodzimy do schronu obronnego, gdzie by?a siedziba szefa Wydzia?u Operacyjnego gen. Adolfa Heusingera (20 lipca 1944 ranny w zamachu na Hitlera w "Wolfschanze"), obok niego po prawej stronie za g??bokimi rowami po wykopanych urz?dzeniach kanalizacyjnych widoczne fundamenty du?ego baraku, w którym przebywali kolejni szefowie Sztabu Generalnego Wojsk L?dowych, gen. Franz Halder do 24.09.1942, gen. Kurt Zeitzler do.20.07.1944 i od tego dnia gen. Heinz Guderian. Tu? obok barak, w nim znajdowa? si? Wydzia? Operacyjny Sztabu Generalnego.

Po lewej stronie drogi barak, by?a to komendantura kwatery, kartografowie i kasyno. Oko?o 200 m dalej, po prawej stronie schron obronny, a za nim barak. W nim przebywa? szef Wojsk ??czno?ci OKH gen. Erich Fellgiebel, zaraz obok barak szefa S?u?by Transportowej OKH gen. Gercke.

Na ?uku drogi po prawej stronie schron obronny wybudowany na podstawie ?elbetowej grubo?ci oko?o 5m, otoczony fos?, na nim 12 s?upów ?elbetowych o nieznanym przeznaczeniu. St?d droga prowadzi w kierunku toru kolejowego, przy którym wida? budynek nastawni. Skr?camy w lewo, po lewej stronie drogi zachowane fragmenty domu ?o?nierza. Po prawej stronie toru dworzec kolejowy kwatery. Dalej ul. Dworcow? idziemy do parkingu. Obiekty znajduj?ce si? po prawej stronie drogi opisano w cz??ci pierwszej trasy.

 

Strefa III "Brigitten Stadt" (Miasto Brygidy)

Na po?udnie od strefy "Fritz" z lewej strony szosy K?trzyn-W?gorzewo znajdowa?o si? "Miasto Brygidy". Zamieszkiwa?y tam kobiety, które by?y zatrudnione w s?u?bach pomocniczych OKH jako telegrafistki, obs?uga dalekopisów, telefonistki, sekretarki, finansistki, obs?uga kuchni, kasyn itp.

Do strefy tej mo?emy doj?? pierwsz? drog? w prawo od parkingu, gdzie jest drogowskaz "Dojrzewalnia serów" - obwodnica Po?udniowa. Z lewej strony drogi widoczna wielka nieuko?czona budowla w kszta?cie platformy. Wzd?u? budowli ?elbetowe s?upy, a na nich podci?gi. Przeznaczenie tej budowli jest nieznane.

Naprzeciwko, po prawej stronie dwa schrony. Tu znajdowa?y si? urz?dzenia telekomunikacyjne (w?ze? ??czno?ci). Schodami mo?na wej?? na dach, obok komin wentylacyjny.

Przy tej samej obwodnicy, za zakr?tem z lewej strony znajdowa?o si? kino. Obecna dojrzewalnia serów (oznakowane doj?cie) zosta?a wybudowana na bazie dwóch schronów opartych na s?upach ?elbetowych. Schrony by?y ustawione równolegle jeden za drugim, po??czono je ??cznikiem. Temperatura w dojrzewalni winna utrzymywa? si? w granicach 10°C. Tylko w czasie upa?ów trzeba och?adza? pomieszczenia.

Baraki drewniane mieszkalne by?y ustawione wokó? placu wzd?u? drogi otaczaj?cej teren. Po.barakach pozosta?y tylko studzienki kanalizacyjne i rowy po wykopanych rurach kanalizacyjnych i kablach telefonicznych, elektrycznych itp. Za "Dojrzewalni? Serów" by? hotel, gdzie zosta?y znalezione resztki pot?uczonych naczy? kuchennych ze znakami firmowymi i napisami firmy z Bawarii, gdzie by?y produkowane - "Bawaria, Tirschenreth, Germany". W strefie tej kwaterowa?a obs?uga Sztabu Generalnego, m.in. szewcy, krawcy, fryzjerzy itp.

 

HISTORIA KWATERY

We wrze?niu 1940r. grupa oficerów OKH rozpoznaje teren, a szef Sztabu Generalnego OKH gen. Franz Halder zatwierdza. Prace budowlane kwatery zosta?y powierzone Organizacji Todt, która si?ami oko?o 2000 robotników pod przykrywk? firmy Chemische Werke "Askania" w terminie do.01.05.1941r. mia?a wybudowa? kwater? g?ówn? dla OKH. Na terenie ok.250ha wybudowano ponad 200 ró?nego rodzaju obiektów, w tym 34 obiekty ?elbetowe, dwa ci??kie schrony przeciwlotnicze oraz wiele murowanych i drewnianych.

15.05.1941r. w Sztabie Generalnym OKH zarz?dzono przygotowanie do przeprowadzki na nowo utworzone stanowisko dowodzenia w Mamerkach.

21.05.1941r. rzut polowy Sztabu Generalnego OKH przeprowadzi? si? do Mamerek.

23.06.1941r. z.Berlina samolotem do Elbl?ga, a nast?pnie samochodem do nowej kwatery przybywa gen. p?k Franz Halder,

24.06.1941 przybywa naczelny dowódca wojsk L?dowych feldmarsza?ek Wa?ther von Brauchitsch.

Ca?a kwatera zosta?a rozmieszczona w lesie mi?dzy jeziorem Mamry, a lini? kolejow? K?trzyn - W?gorzewo i zosta?a podzielona na trzy strefy bez jakiejkolwiek granicy podzia?u. Wyst?powa?a pod ogólnym kryptonimem "Anna". Z lewej strony od szosy K?trzyn - W?gorzewo rozmieszczony by? Sztab Generalny Wojsk L?dowych (OKH) pod kryptonimem "Fritz" (Fryderyk). Kryptonim "Fritz" nadano dla upami?tnienia Fryderyka II Hohenzollerna (1712-1786), króla pruskiego zwanego Fryderykiem Wielkim. W tej strefie mieszka? feldmarsza?ek Walther von Brauchitsch, który w dniu 19.12. 1941r. zosta? zdj?ty ze stanowiska za kl?sk? pod Moskw?, a wtedy Hitler osobi?cie obejmuje dowództwo nad wojskami l?dowymi. Mieszkali tu równie?: gen. p?k Franz Halder - szef Sztabu Generalnego OKH (24.09.1942 r. pozbawiony stanowiska w Winnicy na Ukrainie), gen. p?k Friedrich Paulus - I zast?pca szefa Sztabu Generalnego d/s dowodzenia operacyjnego (do 4.02.1942), gen. Adolf Heusinger szef Oddzia?u Operacyjnego Sztabu Generalnego Wojsk L?dowych (20.07.1944 ranny podczas zamachu na Hitlera) i inni. Znajdowa?y si? tu nast?puj?ce oddzia?y:

Oddzia? Centralny - zajmowa? si? ca?o?ci? zagadnie? zwi?zanych z organizacj?, struktur? i.obsad? personaln? Sztabu Generalnego.

Oddzia? I Operacyjny - kierowa? ca?o?ci? prowadzenia walk na wschodzie.

Oddzia? II Organizacyjny - organizacja i rozbudowa wojsk stanu wojennego

Oddzia? XII - Obce Armie "Wschód" - prowadzi? badania si? i zamiarów radzieckiego przeciwnika oraz materia?ów wywiadu wojskowego, Abwehry. Oddzia? Attache Wojskowych - kierowa? dzia?alno?ci? niemieckich attache wojskowych za granic?,?ledzi? dzia?alno?? attache pa?stw obcych akredytowanych w Niemczech. W kwaterze OKH przebywali attache wojskowi: fi?ski gen. Talvela, w?gierski gen. Vasvary i japo?ski gen.Banzai.

Zarz?d Personalny OKH - zajmowa? si? obsad? personaln? dowódców wojskowych na froncie, jego szefem by? gen. Bodwin Keitel, brat feldm. Wilhelma Keitla - szefa OKW. Genera?owie rodzajów wojsk przy Naczelnym Dowódcy Wojsk L?dowych piechoty, artylerii, ??czno?ci, in?ynieryjnych, chemicznych, lotnictwa, marynarki wojennej, wojsk szybkich; wraz ze.swoimi sztabami roboczymi. Sztab Generalny Wojsk L?dowych kierowa? wy??cznie walkami na Froncie Wschodnim.

Komendantem kwatery OKH by? gen. von Gundel, a dowódc? batalionu wartowniczego od 12 lipca 1941r. mjr Mathes. Kwatera by?a ochraniana przez batalion wartowniczy Wehrmachtu, który by? ca?kowicie zmechanizowany, zaopatrzony w ?rodki obrony przeciwlotniczej, przeciwpancernej i ci??k? bro? maszynow?. By? przygotowany do prowadzenia walki w ka?dym przypadku. Oprócz batalionu wartowniczego na terenie kwatery by?o 60 funkcjonariuszy tajnej ?andarmerii polowej i agentów Abwehry.

 

Ogó?em w kwaterze zamieszkiwa?o oko?o 1500 osób, w tym ponad 40 genera?ów. Hitler z?o?y? trzy wizyty w kwaterze OKH: 30.06.1941 z okazji 57 rocznicy urodzin szefa Sztabu Generalnego OKH gen. Franza Haldera, spotkanie odby?o si? przy herbatce w domu feldm. Brauchitscha. 25.08.1941 wizyta Mussoliniego z Hitlerem. Hitler i Mussolini przybyli do OKH z "Wilczego Sza?ca" drezyn? motorow?, która stale kursowa?a pomi?dzy kwater? Hitlera a kwater? OKH "Anna" 14.07.1942 z okazji 40-lecia s?u?by wojskowej gen. R Haldera. Hitler ofiarowa? Halderowi swój oprawiony w srebrn? ramk? portret z w?asnor?cznym podpisem. By? to ostatni pobyt Hitlera w.OKH. Wizyty innych go?ci w OKH: 9.09.1941 Miklos Horthy - admira?, regent, w?gierski dyktator. 11.02.1942 Jon Antonescu - rumu?ski marsza?ek i szef pa?stwa. 27.06.1942 Carl Gustaw Mannerheim - marsza?ek Finlandii, naczelny dowódca w wojnach z.ZSRR 1939-40 i 1941-44. W kwaterze dzia?a?a aktywna grupa genera?ów i oficerów z p?k. Clausem Stauffenbergiem na czele. Do czo?owych wspó?pracowników nale?eli: gen. H. Stieff - szef Wydzialz Org. Szt. Gen., gen. E. Wagner - g?ówny Kwatermistrz Szt. Gen., gen. E. Fellgiebel szef ??czno?ci OKH, oraz wielu oficerów ni?szych stopni. Kpt. Hans von Herward, kpt. Joachim Kuhn, por. Albrecht von Hagen i inni. Polowa kwatera OKH zosta?a wybudowana na terenie dóbr nale??cych do magnackiej rodziny Lehndorffów. W dniu 2.10.1941 r. Lehndorff przekazuje pro?b? Goerdelera o rozmow? z.Halderem. Pro?ba zosta?a odrzucona. Gen. Halder uwa?a? za niewskazane, aby dr Goerdeler, jeden z czo?owych przywódców opozycji przeciwko Hitlerowi pojawi? si? w silnie strze?onej kwaterze OKH. W okresie 16.07.42-30.10.42 kwatera by?a przeniesiona do Winnicy na Ukrainie. Kwatera z nieznanych powodów nie zosta?a wysadzona w powietrze.

 

-----------------------------------------------------

Halder Franz (1884 - 1972) Oficer sztabowy z lat 1914-18, po I wojnie pozosta? w Reichswehrze i by? m.in. oficerem sztabu dywizyjnego i szefem Sztabu Generalnego Reichswehry (Truppenamt). W styczniu 1933 roku obj?? stanowisko szefa sztabu VI okr?gu wojskowego w Münster, pó?niej dowodzi? 7 dywizj? piechoty, w 1937 roku zosta? zast?pc? szefa Sztabu Generalnego ds. szkolenia, nast?pnie zast?pc? szefa Sztabu Generalnego ds. operacyjnych. W 1938 roku awansowa? na stanowisko szefa Sztabu Generalnego wojsk l?dowych. Przeciwny Adolfowi Hitlerowi, nie odwa?y? si? sprzeciwi? Furerowi i bra? czynny udzia? w przygotowaniach do agresji: kierowa? pracami nad planami operacyjnych dzia?a? przeciwko Polsce w 1939 roku, Norwegii, Zachodniej Europie i cz??ci l?dowej inwazji na Wielk? Brytani? w 1940 roku, Grecji, Jugos?awii w 1941 roku. Pod jego kierownictwem opracowano plan - agresji na Zwi?zek Radziecki ("Barbarossa"). 24 wrze?nia 1942 roku zosta? zdymisjonowany ze wzgl?du na odmienne koncepcje strategiczne. Po zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 roku, aresztowano go i zes?ano do obozu koncentracyjnego we Flossenbürgu, a nast?pnie w Dachau, sk?d wyzwoli?y go wojska ameryka?skie. Po wojnie, przez 14 lat pracowa? w wydziale historycznym armii ameryka?skiej, za co w 1961 roku nagrodzono go Meritorious Civilian Service Award.

 Dodane przez:
bazyl5
 Ranking:
5 miejsce
 Atrakcyjność:
 0.00
1
2
3
4
5
Atrakcyjność:
Ceny:
 Ceny:
 0.00
 Ogólna ocena:
 0.00


 Opinie użytkowników:

    Dodaj opinię »
  

Brak opinii użytkowników.

O serwisie | Regulamin | Polityka prywatności | Dla firm czarterowych | Kontakt

Jesteśmy w wyszukiwarkach:

© 2006-2018 CzarterMazury.pl